این روزها اکثر افراد برای تغییرات ظاهری و زیبایی چهره یا افزایش حجم و سایز بدن و همچنین حفظ تناسب اندام خود دست به هرکاری از قبیل عمل‌های جراحی سنگین و… می‌زنند. اما آیا استفاده از یک روش ساده و کم‌هزینه بهتر نیست؟ تاکنون نام روغن خراطین را شنیده‌اید؟ آیا…

ضد کف یا آنتی فوم چیست؟

مواد شیمیایی که بی ثباتی روی کف ایجاد می کنند و باعث شکستن کف های ایجاد شده شوند، ضد کف، کف زدا، دفومر یا آنتی فوم می گویند. این مواد برای پیشگیری از تولید و ساخت کف به کار می روند.

کاتالوگ آنتی فوم یا ضد کف

لیست قیمت آنتی…

اهمیت ایزوتیازول و ترکیبات حاوی هسته ایزوتیازول طی چند سال اخیر در حال افزایش است. ایزوتیازولین (Isothiazolinone) یک ترکییب شیمیایی آلی حاوی حلقه هتروسیکل است. این ماده به علت داشتن فعالیت باکتریواستاتیک و قارچ استاتیک، به عنوان بایوساید (biocide) مصرف می گردد

ایزوتیازولین چیست

ایزوتیازولین چیست این ماده شیمیایی ضد میکربی است…

پلی الکترولیت

[¦päl·ē·ə′lek·trə’līt]

(شیمی آلی)

یک الکترولیت طبیعی یا مصنوعی با وزن مولکولی بالا، مانند پروتئین ها، پلی ساکریدها، و محصولات اضافه آلکیل پلی وینیل پیریدین؛ می تواند یک الکترولیت ضعیف یا قوی باشد؛ هنگامی که در محلول گسست می شود، توزیع یکنواخت یون های مثبت و منفی نمی دهد (یون های…

Shokatisepehr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store