پلی الکترولیت

Image for post
Image for post

پلی الکترولیت

[¦päl·ē·ə′lek·trə’līt]

پلی الکترولیت

یک الکترولیت پلیمری، که پلیمری است که در محلول به آیون ها می شود. تعداد زیادی از بارهای تکرار دوره ای در هر ماکرومولکول در طول dissociation به وجود می آیند. پلی اکلترلیت ها به پلی اسیدها (برای مثال پلی آکریلیک اسیدها)، پلی بیس ها (مانند پلی وینیل pyridinium)، و پلی آمفولیت ها (کوپلیمرهای حاوی هر دو گروه پایه و اسیدی) تقسیم می شوند. بیشتر پلی الکترولیت ها حاوی گروه های اسیدی یا پایه ضعیف هستند و به همین دلیل تنها در حضور یک پایه قوی (برای یک پلی اسید) یا اسید قوی (برای یک پلی بیس) ایونیزه می شوند.

پلی الکترولیت

با توجه به نتایج آزمایش جارتست این نکته قابل استنتاج است که دامنه فعالیت منعقد کننده‌ها محدود بوده در صورت فراهم بودن کامل شرایط این مواد بیشترین بازدهی را خواهند داشت که تحقق این امر غیر ممکن است لذا برای بالا بردن راندمان فرآیند و کاهش قابل ملاحظه کدورت آب، پلیمرهای پلی اکریل آمید که گونه‌ای از پلی الکترولیت‌ها (Polyelectrolyte) می‌باشند بعنوان کمک منعقدكننده یا منعقد کننده مستقل استفاده می‌گردند.

انواع پلی الکترولیت

 1. آنیونی
 2. کاتیونی
 3. غیر یونی

مزایای پلی الکترولیت:

 • غلیظ‌تر بودن لجن تولیدی در مقایسه با لجن تولیدی آلوم (زودتر خشک می‌شود)
 • حجم لجن تولیدی کمتر می‌باشد
 • کم بودن خاصیت اسیدی لجن تولیدی در مقایسه با آلوم
 • عدم نیاز به مواد تنظیم کننده pH؛
 • عدم افزایش TDS آب؛
 • در حذف برخی از میکرو ارگانیسم‌ها مؤثر است.
 • سرعت بالا در تشکیل لخته و همچنین ته نشینی ذرات

کاربردهای پلی الکترولیت :

 • کمک منعقد کننده در فرآیند زلال سازی آب خام در تولید آب آشامیدنی و صنعتی
 • منعقد سازی جامدات معلق و كلوئیدها در فرآیندهای شکر و تغلیظ مایعات
 • جداسازی جامدات و تركیبات آلی در آب برگشتی سیستم‌های تبرید و حرارتی
 • جداسازی جامدات، روغن و گریس و اكسید های نامحلول در تصفیه آب برگشتی از بخش نورد در صنعت فولاد
 • حذف رنگ، مواد جامد معلق و كلوئیدها در صنایع تولید محصولات پتروشیمی
 • منعقد کننده در سیستم‌های تصفیه پساب‌های صنعتی و بهداشتی
Image for post
Image for post

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store