روغن خراطین چیست؟

 • بزرگ کردن سینه:
 • برجسته شدن گونه:
 • افزایش حجم لب:
 • حجم دادن موضعی عضلات:
 • بزرگ کردن آلت تناسلی :
 • بزرگ کردن آلت تناسلی مدت زمان رابطه جنسی را افزایش داده و آن را لذتبخش‌تر می‌کند.
 • از خمیده شدن آلت جلوگیری می‌شود.
 • قدرت ارضا شدن را افزایش داده و موجب افزایش قابلیت چندبار ارضا شدن می‌شود.
 • قدرت و شدت جهش منی هنگام ارگاسم را افزایش می‌دهد.
 • ایجاد جوش‌های مقطعی بر روی پوست
 • طول درمان مختلف بسته به سیستم بدنی افراد
 1. خراطین اگر اصل باشد به حالت مایع و روغنی خواهد بود و به هیچ‌وجه سفت و جامد نمی‌شود. بنابراین روغن‌های خراطین کرمی و نیمه جامد یا جامد تقلبی می‌باشند.
 2. رنگ طبیعی روغن خراطین قهوه‌ای متمایل به تیره می‌باشد و روغن‌های بی‌رنگ یا کم‌رنگ مورد تائید نیست. پس روغن را درون بطری‌های تیره رنگ خریداری نکنید. زیرا ممکن است حاوی روغن تقلبی باشد.
 3. دقت داشته باشید که بوی روغن خراطین اصل گرم و تند است و اصلا امکان ندارد بی بو تولید شود.
 4. وقتی روغن خراطین را بر موضعی بمالید باید گرمی نسبی در موضع مورد نظر احساس کنید. اگر پس از استفاده این روغن حالت پف غیرطبیعی ایجاد کند، به این معنا است که روغن دارای مواد شیمیایی مثل کورتون می‌باشد. زیرا موجب ایجاد پف مقطعی و غیرمعمولی شده است.
 5. قیمت روغن خراطین اصل روی رنج متوسط قرار دارد، یعنی نه خیلی گران است و نه ارزان چرا که دست‌ساز بوده به سختی آماده می‌شود. به این ترتیب از خرید روغن‌های ارزان قیمت به اسم خراطین خودداری کنید. طریقه ساخت این روغن بسیار پیچیده و زمان‌بر است به همین علت قیمت آن خیلی ارزان نیست اما متناسب می‌باشد.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Shokatisepehr

Shokatisepehr

More from Medium

Frigid Festival Presents: StarSweeper

Popular Dead By Daylight Streamer Reveals The Game’s Design Dichotomy

Satan vs. the Lord: in a match of witchcraft and redemption, who will win?

A Gift to a Dying Grandmother Comes Home after Nine Years